استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 30 آبان 1397

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397 (اعلام نتایج)

شروع استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک 96 ,جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه عاوم پزشکی اراک و بیمارستان های اراک می توانید به ادامه اگهی مراجعه نمایید ..

 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک 95 (نتایج آزمون نیمه دوم مهر 1395)

دانشگاه علوم پزشکی اراک جهت تامین نیروی مورد نیاز خود تعداد در چند ردیف شغلی در سال 95 از طریق برگزاری ازمون استخدامی و مراحل مختلف استخدام می نماید ..

 

 

مشاهده  نتیجه آزمون  :

 

اسامی پذیرفته شدگان   مرحله  اول  آزمون  شرکت  عارف  اندیشان مهراس  بر اساس  ۳ برابر  ظرفیت  مورد  نیاز  .

نذکر:

۱- داوطلب موظف است  طبق برنامه زمان بندی شده  اعلام شده  جهت انجام مصاحبه  به آدرس  شرکت  واقع در  میدان  نوروز  ساختمان  نیکو طبقه  ۲ مراجعه  نماید

۲- عدم  مراجعه  در زمان  تعیین  شده  به منزله  انصراف  می باشد

۳- داوطلب می بایست  در زمان مصاحبه کارت ملی  یا شناسنامه  به همراه داشته باشد

۴- با توجه به محدویت  فضا  از آوردن همراه خودداری  شود .

۵- اعلام اسامی بر اساس  حروه الفبا  می باشد و هیچ گونه اولیت در اعلام  اسامی وجود  ندارد

۶- داوطلب  رشته  های بهداشتی  با توجه به برگذاری  دوره آموزشی  نیاز  به مصاحبه  ندارند  و می بایست از تاریخ  ۹۵/۰۸/۱۷  دوشنبه  – به گروه گسترش معاونت بهداشتی  دانشگاه  واقع در شهرک مصطفی خمینی  کوی گلستان  مراحعه  نمایند .

 

           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه 95/8/17 ساعت 8:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520495675 اميري هزاوه يلدا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0534945406 انقاني ريحانه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520504623 بادکوبه هزاوه شيوا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520285468 جودکي زهرا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520314719 حبيبي ندا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520438795 ربيعي الهه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 5710003263 رجبي پرستو
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520102959 زاويه ء فيروزه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس هوشبري 0520343433 عباسي سمانه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه 8:30 بيمارستان امام خميني محلات کاردان يا کارشناس هوشبري 0014083949 موسوي نيلوفر سادات
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه مورخ 95/8/17 ساعت 9:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0534952062 اذان گوي عراقي کبريا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0520430956 آزادمهر زهره
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0014355760 دريايي سمانه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 6179014671 سليمي عليرضا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0520401018 سليمي خندابي مليحه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0520477073 غفاري بهاره
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0520256867 فرخي فائزه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0520465547 محمدي مهدي
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0570013054 نجفي وحيد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه   9:30 بيمارستان امام خميني محلات کاردان يا کارشناس اتاق عمل 0570008786 حيدري زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه   95/8/17 ساعت 10:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520267621 احمدي آزاده
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520425944 اسمعيلي افسانه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0550014608 اکبري محمد
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0532492420 آل طه ثمره السادات
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520292871 بغداي اکرم
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520349725 پريور نيلوفر
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520130571 جيريايي شراهي فاطمه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0534870503 حسني سپيده
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520183991 دربندي فراهاني مينا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520378776 دريائي مريم
دوشنبه 95/8/17 ساعت 11:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0534996345 رسولي نگار
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520185145 رضائي رضوان
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 6179907293 رضائي اصل نسيبه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520704681 سليماني الهه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0534734006 شهبازي شيوا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 1820053849 شيبه فائزه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520011139 شيخي دزفولي ميلاد
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520015991 صالحون فاطمه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520200624 طاهري مريم
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0580016986 عباس پور حکيمه
دوشنبه 95/8/17 ساعت 12:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0610088564 عيدي مهدي
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 4840004358 قاسمي فرزانه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520272188 قرباني سالخورد پگاه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520250168 کاظمي مهرابادي فرشته
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520137450 مختاري ضامنجاني نيره
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520220021 مشهدي فراهاني مريم
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520236408 منصوري گواري زهرا
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0535028946 موجودي محبوبه
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 4840033145 موسويان طيبه السادات
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520197127 مهدوي پارسا سميرا
دوشنبه 95/8/17 ساعت 13:30 مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0520121589 نعيمي پوران
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0535127901 نوازني پرستو
مرکز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) پرستار 0534733344 نوري مرجان
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه   95/08/17 ساعت 13:30 بيمارستان امام خميني محلات پرستار 0550107282 پريزاد ام البنين
بيمارستان امام خميني محلات پرستار 0550048065 سرمدي زهرا
بيمارستان امام خميني محلات پرستار 0550072020 نبوي اکرم السادات
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
دوشنبه   13:30 بيمارستان امام صادق (ع) دليجان پرستار 0579737721 عزيزي گل بانو
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
سه شنبه 95/8/18 ساعت 8:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520483812 ابراهيمي رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 5930018316 اشتري رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520566513 اکبري مسعود
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520504194 آب باريکي نشلجي محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 5930022399 بختياري جواد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520009371 بداغي بهنام
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610090488 بماني رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610189972 بهاري کزازي سجاد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520104404 بهرامي نژاد احسان
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520476484 بيگي علي
سه شنبه 95/8/18 ساعت 9:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520139925 پرندپور سبحان
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520505441 ترک ميثم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0535038267 جعفري امير
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520384482 جعفري حامد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520302729 جعفري شاهين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534740820 جنيدي حسين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520397789 جيريايي شراهي محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520385616 جيريايي شراهي سعيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520151781 جيريائي شراهي مسيب
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520637781 چگيني ميلاد
سه شنبه 95/8/18 ساعت 10:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0622357621 حاصلي صمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 4849950639 حسني عباس
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0535134061 حسينخاني محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520566017 حيدري علي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0535093632 خان آبادي بزچلوئي امير
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 520025156 خسروی انجدانی محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0622467875 خليلي مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520681053 دارابي علي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0017462584 دستجاني فراهاني فرشيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520016955 دوخ مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0622401939 راهدار وحيد
سه شنبه 95/8/18 ساعت 11:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520648961 ربيعي حسين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 520863194 رحیمی مهدی
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520605144 رحيمي سالور محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520715411 رحيمي قاسم آبادي رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610066420 رستم پور سعيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520549023 رضائي رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520659252 رمضي حميد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520746120 رمضي سيد مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520261811 روشنائي ابوالفضل
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520097181 سهرابي وحيد
سه شنبه 95/8/18 ساعت 12:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520453077 شمسي ايمان
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520489993 شيرشاهي احمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520417331 صدري فرشيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520376641 صفايي حسين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0521021960 صفري رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534691846 صفري مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520780477 عاليخاني فرهاد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520196805 عبدي محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534925014 عزيزي محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520465946 علي زاده مجتبي
سه شنبه 95/8/18 ساعت 13:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520793153 عيدي ايمان
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520023331 غلامنزاد احمدرضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520216954 فاني نظام آبادي مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520480481 فرجي سوارابادي علي اصغر
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520345983 فيروزي امين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520739231 کاظمي مهر آبادي فرهاد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 6170014644 کرمي مجتبي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534709052 کريمي محسن
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520502541 کريمي اميد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520418417 کودزري فراهاني داريوش
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 8:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0510020178 محسن آبادي علي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520348168 محمدي فر علي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520578198 محمودي مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534999700 مختاري محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520751965 مرادي سعيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520054962 معصومي رضا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0535009429 ملک حسيني قاسم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520314743 منصوري محمد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520306511 ميقاني مهدي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610113143 نادري حامد
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 9:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0012484784 ندر محمدي علي
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520914511 واشقاني فراهاني مجيد
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520558952 واشقاني فراهاني ابوالفضل
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534994660 ياسبلاغي شراهي محمد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 9:30 بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0520218991 اناري بزچلو رضا
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5710002402 آقامحمدي غلامرضا
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440015019 تبرته فراهاني اسماعيل
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0520526627 جيريايي شراهي ابوذر
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5449972016 چاقري محمد
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0519968964 حبيبي آشتياني مهدي
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 10:30 بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580013286 خسروان مسعود
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440003789 خوش گفتار ابوالفضل
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440016309 دستجاني فراهاني محمد
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440006281 دستجاني فراهاني مجتبي
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0589962205 رضائي علي رضا
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580004089 روشنائي روح اله
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0589962851 عسگري ميثم
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440015231 عليرضائي علي
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440010041 غياث ابادي فراهاني مثيم
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580026450 فراهاني محمد
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 11:30 بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440000518 فرمهيني فراهاني مجتبي
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440003428 گازراني فراهاني بهمن
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580022609 نوروزي عبداله
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440007547 ورواني علی اصغر
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580034356 ورواني فراهاني حسين
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5710007341 وصالي وحيد سعيد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 12:30 بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5710049379 آقامحمدي زهرا
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0510003400 بکلري آشتياني اعظم
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580006557 تبرته مريم
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0520009053 حاجيان فرشته
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0520859324 دستجاني فراهاني مريم
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440021264 روشنائي مهديه
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580031179 شتريه فراهاني فريبا
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 5440014810 فراهاني انسيه
بيمارستان قائم مقام فراهان خدمتگزار 0580030555 نوده فراهاني زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
چهارشنبه 95/8/19 ساعت 13:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520138554 احمدي مائده
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610174894 احمدي منصوره
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520031180 ارمک زهرا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0534860656 اقا باقري مرزيجراني الهام
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520782313 آقچه کهريزي سارا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 3860170910 باقري روناک
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0535134746 بهرامي هزاوه شيما
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520526831 بيرقي فاطمه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520501731 جيريايي شراهي مريم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610129686 حسني ليلا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520615182 حسيني ليلا
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 8:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520799062 حکامي قاسمي سپيده
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520460340 حيدري فريبا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 5710051349 خسروبکي بزچلوئي مريم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520214129 ذوالفقاري فيجاني فاطمه سادات
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 5719913017 رحيمي زهرا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 4840022887 سعادت فرزانه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520382706 سليماني شهين
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520105273 شريف دوست سحر
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520371917 شريف دوست شبنم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520767438 صالحي مرزيجراني الهام
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520685725 صفي خاني مليحه
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 9:30 مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520342763 عادي عقيل آبادي مليحه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520404424 عراقيه فراهاني معصومه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520764919 عسکري هزاوه دريا
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520511581 غلامي مريم
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0010442227 گشاده رو طاهره
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0610172026 لطفي سمانه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520844254 متولي سميه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520494881 نادي سحر
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 4210051004 نوروزي سيما
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 5440016619 ورواني فراهاني فاطمه
مراکز آموزشي، درماني مستقر در شهر اراک خدمتگزار 0520403401 همداني سحر
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 10:30                   پنجشنبه 95/8/20 ساعت 10:30 بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0520314131 احمدي بابک
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0534846793 الحسيني سيدعلي
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0580020789 تلخابي رضا
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0520514734 جيريايي سعيد
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 5449959737 درمنکي فراهاني حسين
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0520410858 درمنکي فراهاني محمدحسين
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 5449971370 رحيمي فراهاني محمدرضا
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 5449979606 فراهاني صادق
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0589986279 کلائي رضا
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 5449966504 محمدي نژاد مسعود
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0532988183 مشهدي حسين
بيمارستان قائم مقام فراهان متصدي امور دفتري 0535121717 مشهدي ميقاني سيد حسين
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 11:30 پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0610017063 اماني وحيد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0550100131 انصاري مجتبي
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 4073227289 ايماني پور محمدجواد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 6170037075 ربيعي سجاد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0550077375 ربيعي فرهاد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 6179920885 رحيم زاده وحيد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0534839770 رفيعي محمود
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0580034070 زماني محمد رضا
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0520331087 ساريخاني ميلاد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0520462270 نصيري محمد
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 3920158377 نظري ايمان
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0520358724 ورواني فراهاني مسلم
پايگاه هاي شهري و جاده اي شهرستان اراک مسئول فوريتهاي پزشکي 0610005162 هاشمي ُ سيد سجاد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 12:30 مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520070224 جهان بخش نيا داود
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520197518 جيريايي شراهي غلامرضا
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520170458 چگني مصطفي
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520547748 صفرزاده حامد
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0534833421 غلامي ميثم
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0010096027 کريمي مسعود
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520209151 مرجاني عليرضا
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0534943942 وزيني شفق محمدعلي
مراکز بهداشتي درماني شهرستان اراک سرايدار ونگهبان 0520458907 هزاوه سيدسجاد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
پنجشنبه 95/8/20 ساعت 12:30 بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 0534735721 اسفندياري عليرضا
بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 5449954913 تلخابي ذبيح اله
بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 5449971753 عسکرزاده فراهاني علي
بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 0520427599 عسگري عليرضا
بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 0510005969 قرباني اميد
بيمارستان قائم مقام فراهان راننده پايه يک 5449978065 ونک مرتضي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520271688 اسفنداني بزچلوئي محمد
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 5719935959 آقامحمدي حسن
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520547845 بيات محسن
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520174968 رجبي مهدي
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520123441 سليماني سجاد
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 6179907552 سليمي پيمان
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520252659 صالحي مرزيجراني يزدان
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520036816 صفدري مرتضي
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520599780 صفري حسن
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520921615 عبدالعلي نيما
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 4840031487 غلامي روح الله
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520649427 فرهيخته محمد
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 5939965784 فلاحي نعمت الله
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520217659 کريمي مجيد
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520431057 مختاري حسين
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520764897 مصلحي نيک امير
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520207920 معصمومي نژاد حسين
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520056671 نصرالهي معصوم امير حسين
مرکز بهداشت شهرستان اراک خدمتگزار 0520595335 يحيايي منش محمد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان آشتيان خدمتگزار 0510026206 محسن آبادي محمد
مرکز بهداشت شهرستان آشتيان خدمتگزار 0510018157 واعظي علي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خمين خدمتگزار 0550060065 مجيدي ميثم
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خنداب خدمتگزار 6170051639 رضائي مقداد
مرکز بهداشت شهرستان خنداب خدمتگزار 6170012927 محمدي علي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان شازند خدمتگزار 0622318616 باقري محمد
مرکز بهداشت شهرستان شازند خدمتگزار 0610125958 جعفري محمد
مرکز بهداشت شهرستان شازند خدمتگزار 0610113372 سليماني ابوالفضل
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان فراهان خدمتگزار 5440025431 دستجاني فراهاني محمد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان کميجان خدمتگزار 5710007838 چلبي بهرام
مرکز بهداشت شهرستان کميجان خدمتگزار 5710019501 حسني بزجلوئي محمد
مرکز بهداشت شهرستان کميجان خدمتگزار 5719968733 عاشري رسول
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان محلات خدمتگزار 0560045867 علي پوريان عباس
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520364023 احمدي مهديه
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520010450 اميري زهرا
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0534843611 جعفري الهه
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0530515164 حسين زاده سودابه
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520154908 راست گرداني مهديه
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520438167 رسولي کرهرودي الهه
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520076400 شيرشاهي نوشين
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0534787721 عامره ئي فريده
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520616073 فدوي سعيده
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0559937490 متقي عصمت
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 4500848924 محمدي طاهره
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0534604005 محمدي مريم
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520572262 مهدوي زاده مينا
مرکز بهداشت شهرستان اراک ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0533307643 يحيائي پور زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خمين ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0550080139 رمضاني شکوفه
مرکز بهداشت شهرستان خمين ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0550049487 علوي زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خنداب ‍کاردان يا کارشناس مامايي 0520352173 حميدي زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان دليجان ‍کاردان يا کارشناس مامايي 4190009806 رشنواله يي زينب
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 0520712171 حسيني فاطمه سادات
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 0520586964 سليماني بهاره
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 5710024635 سميعي فاطمه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 4840072043 شاکرمي ليلا
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 0520783778 شکري ليلا
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 0610004451 میرزایی شیرین
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت خانواده 0520515331 وفائي فيجاني بهاره
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520593839 بيات پريا
مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0580047431 حيدري راضيه
مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0589968505 حيدري معصومه
مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0580047911 شاهوردي مينا
مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 5440009280 کشه فراهاني    مهسا
مرکز بهداشت شهرستان تفرش کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520202376 مسلمي فيجاني مهديه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0559932871 افراسيابي پروين
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520677617 باقری فاطمه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520504240 بغدادی منا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0532589718 تقي زاده ميلاني پريسا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520629061 حيدري فاطمه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 6170039698 خادمي زهرا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520630238 خسروي منفرد تهمينه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550130217 داودي مريم
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520666429 دربندي فراهاني شيما
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550028617 درخشان سميه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550097351 عسگري زهرا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0559842007 فرقداني زهرا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520675746 قنبري الهام
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0559022123 موسوي مقدم زهرا
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550110534 ميرزايي مرضيه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0559019981 نصيري سودابه
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550054111 نوروزي منتها
مرکز بهداشت شهرستان خمين کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0550173439 هاجري زهرا
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520667591 اديبي فرد محدثه
مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0622407953 رجبي فاطمه
مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0535006004 عسگري ميترا
مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0520632443 فراهاني سعيده
مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0534916104 کارخانه زينب
مرکز بهداشت شهرستان شازند کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0534916090 کارخانه اکرم
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان دليجان کاردان يا کارشناس بهداشت خانواده 0570024854 لشني زند معصومه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 0520025644 جلالوندي عارفه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 6179929998 چگني سميرا
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 0520099516 غلام زاده تاج دولتشاهي نرگس
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 0520429273 فيروزي مهتاب
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 0520597397 نجفي سميه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت حرفه اي 0534983049 نظام آبادي امين
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان شازند کارشناس بهداشت حرفه اي 0610063146 بهرامي مهدي
مرکز بهداشت شهرستان شازند کارشناس بهداشت حرفه اي 0520430190 خاکي نهاد الهه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان کميجان کارشناس بهداشت حرفه اي 1200108965 صابري مصطفي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان شازند کارشناس بهداشت محيط 4060060798 اذرينوند سمانه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان دليجان کارشناس بهداشت محيط 0570001749 اميني مريم
مرکز بهداشت شهرستان دليجان کارشناس بهداشت محيط 0579959643 توکلي فهيمه
مرکز بهداشت شهرستان دليجان کارشناس بهداشت محيط 0385946678 شيخي نغمه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خنداب کارشناس بهداشت محيط 5719968369 آقامحمدي خديجه
مرکز بهداشت شهرستان خنداب کارشناس بهداشت محيط 3920061081 کريمي سعيده 
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520311647 توکلي چالسباري الهه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520416163 خرمي نيا شکوفه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520560973 خيلي پريسا
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0610127411 رضايي امير
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0370236637 عسکربابائي مليحه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520558626 کارچاني فاطمه
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520353382 مرادي مريم
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520289862 نصيري ندا
مرکز بهداشت شهرستان اراک کارشناس بهداشت محيط 0520182073 نظري بهاره
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559847289 اکبري راضيه
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0550079246 باقري عارف
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0550103351 توکلي محمد
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0550026002 توکلي حسين
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559964511 خسروي علي اکبر
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559661282 سرلک مريم
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان دليجان متصدي پذيرش 0570019291 خسروآقايي مهدي
مرکز بهداشت شهرستان دليجان متصدي پذيرش 0370168607 سخايي محمد محسن
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان کميجان متصدي پذيرش 5710006734 آقامحمدي مهدي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان شازند متصدي پذيرش 0520154886 صالحي بهزاد
مرکز بهداشت شهرستان شازند متصدي پذيرش 5419205351 قنبري ليلا
مرکز بهداشت شهرستان شازند متصدي پذيرش 0534815480 کريمي فهيمه
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان دليجان متصدي پذيرش 0579959910 سخايي رضا
مرکز بهداشت شهرستان دليجان متصدي پذيرش 0570031451 فتحي پور محسن
مرکز بهداشت شهرستان دليجان متصدي پذيرش 0579951863 کمره اي محمد
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559862237 سليمانزاده سعيد
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0550131795 بيات زاده فرد فائزه
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559971291 سرلک راضيه
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559909055 مرادي زهرا
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0559838697 موسوي فهيمه السادات
مرکز بهداشت شهرستان خمين متصدي پذيرش 0550071288 همتي مهدي
           
تاريخ و زمان مصاحبه واحد سازماني رشته شغلي مورد درخواست رشته شغلي شماره ملي نام خانوادگي نام
مراجعه به واحد گسترش مركز بهداشت استان تا تاريخ 95/8/19 مرکز بهداشت شهرستان تفرش متصدي پذيرش 0580037207 اسحاقي اسحاق
مرکز بهداشت شهرستان تفرش متصدي پذيرش 0589969226 شميد حسن

 

 

 
ثبت نام فقط مخصوص مشاغل با مدرک دیپلم:

دارا بودن مدرك ديپلم متوسطه با معدل حداقل 14 و دارا بودن حداقل قد 170 سانتيمتر براي مردان و 160 سانتيمتر براي زنان برای متقاضیان خدمتگزاری

داراي بودن مدرك ديپلم متوسطه و داشتن گواهينامه پايه يك برای متقاضیان رشته شغلی راننده (فقط مخصوص مردان)

داراي بودن مدرك ديپلم متوسطه با معدل حداقل 14 و متاهل بودن و داشتن حداقل قد 170سانتيمتر و حداقل سن 23 سال تا تاریخ انتشار آگهی برای متقاضیان سرایدار نگهبانی(فقط مخصوص مردان)

ثبت نام فقط مخصوص مدارک دانشگاهی:

دارا بودن مدرك تحصيلي کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری

دارا بودن مدرك تحصيلي کارداني يا كارشناسي در رشته هوشبری و اتاق عمل و وفریتهای پزشکی(+گواهینامه B2 رانندگی)

داراي بودن مدرك کارشناسی دريكي از رشته هاي مديريت واقتصاد

داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر  35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی (+ مدت خدمت سربازی+مدت طرح ) ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (+ مدت خدمت سربازی+مدت طرح  ) تا تاریخ انتشار آگهی 

 

 

 

آخرین مهلت ثبت نام  تا پایان وقت اداری  روز ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ تا ساعت ۱۵می باشد

تذکر  : متقاضیان  دارای  کارت معافیت  پزشکی  در  رشته های  پرستاری  - اتاق عمل و هوشبری  می توانند  در  آزمون  شرکت  نمایند .

- اصلاحیه ۹۵/۰۶/۱۷-  خصوص  فرا خوان  جدید در  رشته های  دیگر  لطفأ جدول  زیر را کاملا مطالعه  فرمائید  افزایش  تعداد   به ۳۱۳

 

« بسمه تعالي »

 

«آگهي فراخوان نيروي شركتي »

شركت عارف انديشان مهراس در نظر دارد تعداد 313 نفر از طريق برگزاري آزمون عمومي و اختصاصي و همچنين پس از طي مراحل گزينش و مصاحبه  به صورت شركتي جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشكي اراك و واحدهاي تابعه به كارگيري نمايد. لذا داوطلبين پس از مطالعه مفاد آگهي در صورت واجد شرايط بودن مي توانند نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمايند. مسئوليت عدم مطالعه دقيق شرايط اين آگهي بعهده شركت كننده مي باشد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
زن مرد
پرستار اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۱۷ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری  
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۴ زن مرد
دلیجان بیمارستان امام صادق(ع) ۲ زن مرد
کمیجان بیمارستان امام علی(ع) ۱ زن مرد
آشتیان بیمارستان امام سجاد(ع) ۲ زن مرد
هوشبری اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته هوشبری  
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۱ زن مرد
اتاق عمل اراک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته اتاق عمل  
محلات بیمارستان امام خمینی(ره) ۱ زن مرد
کمیجان بیمارستان امام علی(ع) ۱ زن مرد
خدمتگزار فراهان بیمارستان قائم مقام ۷   مرد دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ + دارا بودن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتربرای مردان و ۱۶۰ سانتیمتر برای زنان  
۳ زن  
راننده پایه یک ۲   مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه + داشتن گواهینامه پایه یک  
متصدی امور دفتری ۴   مرد دارای بودن مدرک کارشناسی دریکی از رشته های مدیریت واقتصاد  
خدمتگزار مراکز آموزشی درمانی مستقر در شهر اراک ۵۶   مرد دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و دارا بودن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتربرای مردان و ۱۶۰ سانتیمتر برای زنان  
۲۴ زن  
سرایدار/ نگهبان مرکز بهداشت شهرستان اراک مرکز بهداشتی درمانی داودآباد ۱   مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و متاهل بودن و داشتن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتر  
مرکز بهداشتی درمانی امان آباد ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی کارچان ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی هزاوه ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی خیرآباد ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی ملک آباد ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان اراک ۳   مرد
شازند مرکز بهداشتی درمانی حاجی آباد ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی حشیان ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی لنجورد ۱   مرد
فراهان مرکز بهداشتی درمانی امیرآباد ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی ماستر ۱   مرد
خنداب مرکز بهداشت خنداب ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی دهنو ۱   مرد
مرکز بهداشتی درمانی جاورسیان ۱   مرد
محلات مرکز بهداشتی درمانی نیمور ۱   مرد
خدمتگزار مرکز بهداشت شهرستان اراک ۲۴   مرد دارای بودن مدرک دیپلم متوسطه با معدل حداقل ۱۴ و  داشتن حداقل قد ۱۷۰سانتیمتر  
آشتیان ۱   مرد
خمین ۲   مرد
دلیجان ۱   مرد
کمیجان ۲   مرد
شازند ۱   مرد
فراهان ۱   مرد
خنداب ۲   مرد
محلات ۲   مرد
مسئول فوریتهای پزشکی  پایگاه های شهری و جاده ای شهرستان اراک ۱۱   مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته فوریتهای پزشکی  
 ماما مرکز بهداشت شهرستان اراک ۵ زن   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته مامایی  
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان ۱ زن  
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن  
مرکز بهداشت شهرستان خمین ۴ زن  
مرکز بهداشت شهرستان خنداب ۲ زن  
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن  
مرکز بهداشت شهرستان شازند ۱ زن  
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن  
 کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان اراک ۴ زن   دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت عمومی «بهداشت خانواده»  
کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۲ زن   دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته بهداشت عمومی «بهداشت خانواده»  
مرکز بهداشت شهرستان خمین ۶ زن  
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱ زن  
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۲ زن  
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۲ زن  
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۱ زن  
کاردان یا کارشناس مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۴۰   مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مبارزه با بیماریها  یا کارشناسی در رشته بهداشت  عمومی  
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان ۱   مرد
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱   مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۷   مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱   مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۳   مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۲   مرد
مرکز بهداشت شهرستان  فراهان ۱   مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱   مرد
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۳   مرد
متصدی پذیرش مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته حسابداری  
مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۲ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
متصدی پذیرش مرکز بهداشت شهرستان  خمین ۲ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی دریکی از رشته های کاربرد کامپیوتر ، کامپیوتر(نرم افزار -سخت افزار)  
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۳ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته کارشناسی در رشته«مهندسی» بهداشت محیط  
مرکز بهداشت شهرستان تفرش ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  خنداب ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان  فراهان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
 کارشناس بهداشت  حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان  اراک ۲ زن مرد دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته کارشناسی در رشته «مهندسی»بهداشت حرفه ای  
مرکز بهداشت شهرستان  شازند ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان ۱ زن مرد
مرکز بهداشت شهرستان محلات ۱ زن مرد

 

۱- شرایط عمومی بکارگیری نیرو

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافيتهاي پزشكي(ویژه برادران)

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع بكارگيري دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. 8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به كارگيري میشوند

10/1- متاهل بودن براي عنوان رشته شغلي سريدار/نگهبان (تاريخ ازدواج ميبايست قبل از پايان مهلت ثبت نام  باشد)

تبصره : مشاغل سريدار نگهبان ميبايست در محل خدمتي كه براي آن پذيرفته ميشوند سكونت يابند.

 

2- شرایط اختصاصی به كارگيري نيرو در دانگشاه علوم پزشکی اراک

1/2- داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 28 سال تمام برای دارندگان دیپلم ، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره 1 : براي رشته شغلي سريدار نگهبان حداقل سن 23 سال و حداكثر 28 سال ميباشد.

تبصره 2 : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) مدت خدمت سربازی

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

2/2 - ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل ، سن و پایان دوره خدمت نظام وظیفه داوطلبین حداکثر قبل از پایان مهلت ثبت نام  می باشد.

3/2- مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره - در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  854/100 مورخ 16/7/93 نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.

 

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 23/06/95 نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.arefandishan.ir   اقدام نمایند.

تذکر 1 : لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ملاک عمل براي انجام مراحل بعدي می باشد.

تذکر 2 :اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده و پس از آن امکان هیچگونه ویرایشی نخواهد بود . بدیهی است پس از اتمام ثبت نام و اخذ کد رهگیری ، تحت هیچ شرایطی ، اطلاعات وارد شده قابل تغییر نمی باشد . لذا در انتخاب سهمیه بومی و تاریخ های خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت لازم به عمل آید . در صورت عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام ناقص ثبت شده و امكان ثبت نام مجدد نخواهد بود .

تذکر 3:لازم است قبل از شروع ثبت نام حتما اسکن یک قطعه عکس 4*3 و فیش واریزی با فرمت JPG  (با حداقل حجم  حداکثر100 کیلو بایت ) آماده نمایید.

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) مبلغ سيصد هزار ریال  به عنوان حق ثبت نام به حساب شماره 151930363 شركت عارف انديشان مهراس نزد بانک رفاه (قابل پرداخت در كليه شعب بانك رفاه) بهعنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی را در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است ، بارگذاری نمایید. (ایثارگران پنجاه درصد(50%) مبلغ مذکور را میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند)

ضمنا به همراه داشتن اصل فیش پرداختی در روز آزمون به همراه کارت شرکت در جلسه الزامي ميباشد.

ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه اسكن و  در محلی که در سامانه ثبت نام اینترنتی مشخص شده است ، بارگذاری نمایید.

تبصره : درصورت ارسال عكس غير معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب  مي گردد. و درصورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب ، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3/3- به ثبت نام ناقص ومدارک ارسالي ناقص و مداركي كه بعد از تاريخ (23/06/95) ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی و مدارك ارسالي به هیچ وجه مسترد نمیشود.

4/3- ثبت نام فقط از طریق سایت www.arefandishan.ir  صورت می پذیرد لذا از ارسال مدارک به صورت دستی و یا مراجعه حضوری جهت ثبت نام  خودداری نمایید. بدیهی است به درخواست های دستی و حضوری هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمنا داوطلبين پس از ثبت نام الكترونيكي مدارک  ذيل را   حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 23/06/95  به آدرس : اراك –خيابان جهرم – دور ميدان نوروز- ساختمان نيكو – طبقه دوم تحويل و رسيد دريافت نمايند .

تذكر: نام و نام خانوادگي – رشته و محل جغرافيايي مورد تقاضا بر روي پاكت حتما قيد گردد .

 • تصوير فرم ثبت نام داراي كد رهگيري
 • اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 • اصل و تصوير كارت ملي
 • اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
 • اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)
 • اصل و تصوير پايان طرح (درصورت انجام ) و درصورت تمديد طرح  ، گواهي مربوطه
 • اصل و تصوير مدرك ايثارگري (براي داوطلبيني كه ميخواهند از سهميه ايثارگيري استفاده كنند ) مدرك خانواده جانباز حتما از بنياد شهيد و امور ايثارگران و خدمت داوطلبانه جبهه با قيد خدمت داوطلبانه از مراجع ذيصلاح  و كپي كارت ايثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا
 • اصل و تصوير مدارك دال بر بومي بودن داوطلب

                                   دارا بودن يكي از شرايط ذيل براي بومي (شهرستان و استان) كفايت ميكنند

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد

 • تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر

ب) همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) شهر یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی

 • حکم بازنشستگی (پیمانی یا رسمی یا نیروی مسلح) پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته
 • گواهی اشتغال به كار از محل خدمت به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروی مسلح :پدر ، مادر ، همسر (به تاریخ روز)

ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا گذارنده باشد.

 • گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تایید شده با مهر و امضا محل تحصیل (به تاریخ روز)
 • اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی «براي مقاطع ابتدايي، راهنمايي ، دبيرستان»

تذکر : مجموع سنوات تحصیلی می بایست حداقل 4 سال باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بكارگيري را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

 • گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل 4 سال یکی از افراد (داوطلب ، پدر ، مادر ، همسر) ممهور به شعب پرداخت حق بیمه

تبصره :براي مشاغل سريدار نگهبان علاوه بر موارد مطروحه بالا ارائه گواهي سكونت از شوراي اسلامي روستا و گواهي سكونت از خانه بهداشت روستا الزامي است .

 • تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت و ساير مدارك حسب ضرورت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

4- زمان ومحل توزیع کارت

داوطلبان می بایست با داشتن کد رهگیری که هنگام ثبت نام به آنها ارائه  میگردد ، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 24/06/95 لغایت ساعت 24  روز پنج شنبه 25/06/95 به سایت اینترنتی به آدرس www.arefandishan.ir مراجعه  و کارت ورود به جلسه آزمون (زمان و مکان برگزاری آزمون) را دریافت نمایند. آزمون روز جمعه مورخ 26/06/95 در شهر اراک برگزار می شود .

لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط شركت و با نظارت دانشگاه بررسي خواهد شد .

 

5- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :

1/5- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان وادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- ریاضی وآمار مقدماتی 4- فنآوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(90) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 5/0(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیتهای دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع میشود.

2/5- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال  به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب 3 طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

6- مواد امتحان مقطع دیپلم

1/6- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان وادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- ریاضی وآمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(90) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 5/0(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع  می شود.

 

7- تذکرات

1/7- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/7- از کل مجوز بكارگيري نيرو سي (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30درصد فوقالذکر، بیست وپنج (25) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد وآزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.

3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 25 درصد از ميان ايثارگران مشمول سهميه 25 درصد و  انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد از ميان ايثارگران مشمول سهميه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون شركت نموده اند، انجام خواهد شد.

4/7-  پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

6/7- تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مييابد.

7/7- داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بكارگيري یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

تبصره1: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

تبصره2: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

8/7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

9/7- مدارك تحصیلی بالاتر يا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شركت در امتحان و بكارگيري معتبر نميباشد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

10/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

11/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده میباشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در يك رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندیهای تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندیهای تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي اراك ، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره : انتخاب افراد اصلي و ذخيره براي مشاغلي مقطع ديپلم  بر اساس نمره فضلي آزمون عمومي صورت مي پذيرد.

12/7- انتخاب داوطلبان در مرحله اول  حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز پس از اعمال سهميه ها و احراز شرايط قانوني به ترتیب بالاترین نمره ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده انجام خواهد شد .

13/7-انتخاب پذيرفته شدگان در مرحله دوم پس ازقبولي در مصاحبه  حداكثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره محاسبه  را كسب كرده اند. بر اساس وزن هفتاد درصد(70%) نمره كل آزمون  كتبي(پس از احتساب سهميه ها و ضرايب) و سي درصد(30%) نمره مصاحبه خواهد بود.بنابراين معرفي افراد به گزينش ، پس از انجام مصاحبه  به ترتيب نمره كل نهايي صورت ميگيرد.

14/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

15/7-قراردا افراد پذيرفته شده با شركتهاي پيمانكاري خواهد بود.

16/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی  اعلام شده در اين آگهي(www.arefandishan.ir) خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سايت مذكور دریافت خواهند کرد.

17/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

شرح وظايف  شغل سريدار نگهبان« در مراكز بهداشتي» :

به متصدي گفته ميشود كه :

 • سكونت دايم در محل
 • حفاظت از ساختمان ، تاسيسات و لوازم و وسايل از لحاظ سرقت ، خرابي و آسيب در ساعات اداري و  غير اداري
 • نامه رساني داخلي
 • نگهباني
 • خدمتگزاري
 • باغباني

شرح وظايف خدمتگزار «در مراكز درماني » :

در برگيرنده متصدياني است كه خدمات مربوط به نقل و انتقال وسايل ، تجهيزات و بيماران و يا به ساير واحدها با رعايت ضوابط و مقررات بر عهده دارد.

 • كسب دستور و برنامه كار از سرپرستار
 • واشينگ بخش هفته اي يك بار
 • شستن سينگ بطور روزانه
 • شستن سرويس هاي بهداشتي بطور روزانه
 • شستن سطل هاي زباله
 • نظافت آبدارخانه بطور روزانه
 • رعايت تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني و زدن برچسب روي بسته هاي زباله + تاريخ و نام بخش
 • انتقال زباله ها به جايگاه زباله يا بخش زباله سوز مركز
 • شسن لگن ها
 • تصدي آسانسور
 • نظافت محوطه و فضاي سبز
 • تعويض لباس و ملحفه ي بيمار

انتهای اگهی/.

تاریخ انقضاء اگهی : -------- || استان : بدون انتخاب|| شهر : اراک || ایمیل دریافت رزومه: -------- || تلفن/فکس جهت کسب اطلاعات: --------(عضویت در سایت)
ارسال کننده آگهی :admin درباره این آگهی: شکایت/انتقاد (فقط کاربران عضو)

تگ‌ها: استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک استخدام بیمارستان اراک استخدام بیمارستان علوم پزشکی اراک استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک97 استخدام بیمارستان های اراک استخدام دانشگاه علوم پزشکی

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظر خود را در مورد این آگهی بیان کنید

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
آدرس اینترنتی استخدام 24 را به شکل روبرو در کادر زیر وارد کنید: estekhdam24.com
پاسخ:*
  • Like
  • 1
  • nima در تاریخ : 3 آبان 1395 09:01 - می گه:

  سلام من یکی از شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک هستم،،سایتی که معرفی کردین برای اعلام نتایج نزدیک به یک ماه خراب،درضمن نیمه دوم مهرماه هم گذشت و.همچنان منتظر....  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 2
  • admin در تاریخ : 4 آبان 1395 12:06 - می گه:

  نقل قول: nima
  سلام من یکی از شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک هستم،،سایتی که معرفی کردین برای اعلام نتایج نزدیک به یک ماه خراب،درضمن نیمه دوم مهرماه هم گذشت و.همچنان منتظر....   

  با سلام

  متاسفانه استخدام 24 مسئولیتی در قبال برگزاری یا اعلام نتایج ازمون برگزار شده ندارد /.

  شرکت مسئول جذب نیرو در آگهی داده شده اعلام نموده است بزودی نتایج ازمون اعلام میگردد /.

  تاخیر در خصوص اعلام نتایج ازمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر عهده موسسه برگزار کننده ازمون استخدامی می باشد /.

   

  با احترام

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 0
  • پاک ارا در تاریخ : 15 آبان 1395 15:29 - می گه:

  اگر میشود یک بار دیگر پذیرفته شدگان را چک کنید من جزو قبولی ها نیستم ولی 90 درصد قبول میشدم  سلام اگر میشه یک بار دیگر جواب ازمون چک شود پذیرفته شدگان ذخیره چی میشه انها را هم اعلام کنید ازمون عارف اندیشان مهراس اراک

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 0
  • admin در تاریخ : 15 آبان 1395 19:40 - می گه:

  نقل قول: پاک ارا
  اگر میشود یک بار دیگر پذیرفته شدگان را چک کنید من جزو قبولی ها نیستم ولی 90 درصد قبول میشدم


  سلام اگر میشه یک بار دیگر جواب ازمون چک شود پذیرفته شدگان ذخیره چی میشه انها را هم اعلام کنید ازمون عارف اندیشان مهراس اراک

   

  با سلام

  ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی قبول شدگان در این ازمون استخدامی , جهت بررسی درخواست خود می توانید از شرکت تامین نیرو سوال نمایید .

   

  لیست نهایی دعوت شدگان جهت مشاغل بهداشتی درمانی جهت آموزش در لیست بالا قرار گرفته است .

  این افراد نیاز به مصاحبه ندارند و مستقیما جهت طی دوره آموزشی مربوطه به کارگیری خواهند شد .

   

  سایر مشاغل بهداشتی درمانی نیز طی مصاحبه گزینش خواهند شد /.

   

  موفق باشید

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 0

  با سلام

  از نظر امنیتی درست نیست کد ملی افراد را بطور کامل در کنار اسم و فامیلشان  در سایت عموی (اینترنت)قرار دهید

  با تشکر خدا نگهدار

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 0
  • پاک ارا در تاریخ : 16 آبان 1395 14:09 - می گه:

  نقل قول: admin
  نقل قول: پاک ارا
  اگر میشود یک بار دیگر پذیرفته شدگان را چک کنید من جزو قبولی ها نیستم ولی 90 درصد قبول میشدم


  سلام اگر میشه یک بار دیگر جواب ازمون چک شود پذیرفته شدگان ذخیره چی میشه انها را هم اعلام کنید ازمون عارف اندیشان مهراس اراک

   
  با سلام
  ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی قبول شدگان در این ازمون استخدامی , جهت بررسی درخواست خود می توانید از شرکت تامین نیرو سوال نمایید .
   
  لیست نهایی دعوت شدگان جهت مشاغل بهداشتی درمانی جهت آموزش در لیست بالا قرار گرفته است .
  این افراد نیاز به مصاحبه ندارند و مستقیما جهت طی دوره آموزشی مربوطه به کارگیری خواهند شد .
   
  سایر مشاغل بهداشتی درمانی نیز طی مصاحبه گزینش خواهند شد /.
   
  موفق باشید
  نقل قول: admin
  نقل قول: پاک ارا
  اگر میشود یک بار دیگر پذیرفته شدگان را چک کنید من جزو قبولی ها نیستم ولی 90 درصد قبول میشدم


  سلام اگر میشه یک بار دیگر جواب ازمون چک شود پذیرفته شدگان ذخیره چی میشه انها را هم اعلام کنید ازمون عارف اندیشان مهراس اراک

   
  با سلام
  ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی قبول شدگان در این ازمون استخدامی , جهت بررسی درخواست خود می توانید از شرکت تامین نیرو سوال نمایید .
   
  لیست نهایی دعوت شدگان جهت مشاغل بهداشتی درمانی جهت آموزش در لیست بالا قرار گرفته است .
  این افراد نیاز به مصاحبه ندارند و مستقیما جهت طی دوره آموزشی مربوطه به کارگیری خواهند شد .
   
  سایر مشاغل بهداشتی درمانی نیز طی مصاحبه گزینش خواهند شد /.
   
  موفق باشید
  سلام  من میخوام بدونم این ازمون قبولی ذخیره نداره تو همه شهر ها قبولی اولیه و ذخیره وجود داره

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 0
  • admin در تاریخ : 16 آبان 1395 22:30 - می گه:

     نقل قول: رضا کوچولو
  با سلام
  از نظر امنیتی درست نیست کد ملی افراد را بطور کامل در کنار اسم و فامیلشان  در سایت عموی (اینترنت)قرار دهید
  با تشکر خدا نگهدار

  با سلام

  قطعا کار ناصحیحی تلقی می شود و خواهد بود /.

   

  اعلام نتایج به این شکل بر عهده موسسه برگزار کننده ازمون استخدامی می باشد و عواقب و مسئولیت های آن به ایشان باز میگردد

  اعلام نتایج قبول شدگان در استخدام 24 باتوجه به بازنشر کردن این اطلاعات از سایت شرکت جذب نیرو صورت گرفته است و ما دخل و تصوری در این خصوص نداریم

  با احترام

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 1
  • pak ara در تاریخ : 17 آبان 1395 09:51 - می گه:

  سلام لطفا پذیرفته شده های ذخیره هم اعلام کنید

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 6
  • ستاره در تاریخ : 22 آبان 1395 19:26 - می گه:

  سلام  . جواب مصاحبه بعد  از آزمونِ شرکت عارف اندیشان مهراس چه زمانی میاد؟

  پاسخ به این نظر
  • Like
  • 1
  • ستاره در تاریخ : 2 آذر 1395 17:39 - می گه:

  سلام . خواهش میکنم یکی جواب بده................... جواب مصاحبه بعد از آزمونِ شرکت عارف اندیشان مهراس کی میاد.......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ به این نظر
بالای صفحه